Privacy statement en verkoopvoorwaarden Theater in Maatpak

Privacy verklaring

Theater in Maatpak Theater in Maatpak, gevestigd aan Amsterdamsestraatweg 119, 3513AD, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.theaterinmaatpak.nl Amsterdamsestraatweg 119, 3513AD, Utrecht +31652225385

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theater in Maatpak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theaterinmaatpak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Theater in Maatpak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Theater in Maatpak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theater in Maatpak) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Theater in Maatpak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Theater in Maatpak verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theater in Maatpak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Theater in Maatpak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater in Maatpak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theaterinmaatpak.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Theater in Maatpak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theater in Maatpak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theaterinmaatpak.nl

Verkoop voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Theater in maatpak

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle emails, aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen met de Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het engageren van sprekers, dagvoorzitters, presentatoren, columnisten, adviseurs, consultants, interviewers, schrijvers, dichters, artiesten en dergelijke en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.

1.2 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: Theater in maatpak, Rozemarijn Geelen, Geëngageerden verstrekt en/of de verdere organisatie van een congres, bijeenkomst, festiviteit, evenement en/of productie aan Theater in maatpak heeft opgedragen.

1.3 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder Geëngageerde(n): eenieder die zich jegens Theater in maatpak heeft verbonden om ter uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 – WERKINGSSFEER

2.1 Bedingen, ook bedingen die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Geëngageerde en/of de Opdrachtgever, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden Theater in maatpak slechts voor zover deze door Theater in maatpak uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Geëngageerde en/of de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Theater in maatpak deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Indien Theater in maatpak bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is zij bevoegd alle verweren die deze derden tegen Theater in maatpak kunnen inroepen tegen de Opdrachtgever in te roepen.

2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, prevaleren de Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst de toepassing van het betreffende artikel van de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt uitgesloten. Afwijking van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in een overeenkomst laat de geldigheid van de overige Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

2.4 Bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

Artikel 3 – AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van Theater in maatpak zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Theater in maatpak komt slechts tot stand indien Theater in maatpak een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal c.q. langs elektronische weg heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Theater in maatpak als aanvaarding.

3.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Theater in maatpak is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Meer werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever die geen uitmaken deel van de overeenkomst, zullen door Theater in maatpak afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meer werkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst genoemde diensten en leveringen die Theater in maatpak verricht voor de Opdrachtgever.

3.4 Theater in maatpak is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen in e-mails en onnauwkeurige opgaven per telefoon, fax en dergelijke kunnen niet ten nadele van Theater in maatpak worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan Theater in maatpak toe te rekenen zijn.

3.5 Indien de Opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4 – PRIJZEN

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdracht geldende prijzen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalties en overige heffingen. Speakers Academy® brengt dergelijke opslagen, voor zover van toepassing, apart aan de Opdrachtgever in rekening.

4.3 De Geëngageerde is zelf verantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies ter zake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit de met/tussen Theater in maatpak en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. De Geëngageerde vrijwaart Theater in maatpak en Opdrachtgever van dergelijke aanspraken van derden.

Artikel 5 – BETALING

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betaald de Opdrachtgever de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 14 dagen na de uitvoeringsdatum, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op compensatie, behoudens voor zover uit de wet uitdrukkelijk anders volgt.  Indien er een langere overeenkomst gesloten wordt, wordt men geacht maandelijks te betalen.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals een vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten die, zonder dat van de hoogte van deze kosten enig bewijs hoeft te worden overlegd, wordt gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.

5.3 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is Theater in maatpak bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, in welk laatste geval de Opdrachtgever tenminste de in artikelen 10 lid 1 en 10 lid 2 genoemde vergoedingen verschuldigd is.

5.4 Betaling geschiedt uitsluitend aan Theater in maatpak of aan een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger.

5.5. Indien de Opdrachtgever met het betalen van enig bedrag meer dan 30 dagen in verzuim is, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van twee procent van de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Theater in maatpak om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.6 Indien de Opdrachtgever met het betalen van enige factuur meer dan 60 dagen in verzuim is, is Theater in maatpak bevoegd al haar verplichtingen uit hoofde van lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten en/of deze overeenkomsten te ontbinden, onverminderd het recht van Theater in maatpak om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – ENGAGEMENTEN EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OPTREDEN

8.1 De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst en/of besproken met de geëngageerde of diens vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

8.2 Indien gewenst door de Geëngageerde zorgt de Opdrachtgever voor een aparte afsluitbare (kleed- of verblijfs-) ruimte, alsmede parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de overeenkomst.

8.3 De Opdrachtgever zorgt voor een collegiale sfeer tijdens de bijeenkomst.

8.4 Het in de overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van Geëngageerde als deelnemer/bezoeker/gast aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal wordt overschreden, heeft Theater in maatpak het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

8.5 De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de Geëngageerde, een en ander ter beoordeling van Theater in maatpak.

8.6 Indien de Geëngageerde optreedt buiten Nederland of het land waar hij woonplaats heeft, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient de Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met Theater in maatpak

8.7 Indien de Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is Theater in maatpak niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

Artikel 7 – VERHINDERING VAN DE GEËNGAGEERDE

9.1 Indien de Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal Theater in maatpak:

 1. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
 2. indien Speakers Academy® en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

9.2 Theater in maatpak is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Geëngageerde.

Artikel 10 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De Opdrachtgever kan de overeenkomst vóór, of uiterlijk op de eerste overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

 1. tot 15 dagen voor of op de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
 2. 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
 3. 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

10.2 Theater in maatpak is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever:

 1. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Theater in maatpak
 2. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van Theater in maatpak;
 3. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
 4. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst;
 5. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 6. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 7. zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

In deze gevallen is de Opdrachtgever gehouden aan Theater in maatpak alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en is Theater in maatpak niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.

10.4 Opzegging van de Overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Theater in maatpak.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Theater in maatpak kenbaar te maken. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van vijf dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst. Voor de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Theater in maatpak. De nakoming van de overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door Theater in maatpak indien de Opdrachtgever niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd. Reclames die na deze termijn worden ingediend, worden derhalve niet in behandeling genomen.

11.2 Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen zeven dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst.

11.3 De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op Theater in maatpak.

11.4 V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Theater in maatpak. De Opdrachtgever vrijwaart Theater in maatpak tegen dergelijke aanspraken van derden.

11.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan door of namens Theater in maatpak aan de Opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken. De Opdrachtgever vrijwaart Theater in maatpak  voor alle vorderingen en kosten te dier zake.

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is Theater in maatpak in geen geval aansprakelijk voor niet of niet-tijdige nakoming als gevolg van overmacht. In dergelijke gevallen zal Theater in maatpak de Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de aard en de te verwachten duur en gevolgen van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen:

 1. gewapend conflict, (burger)oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst van het Verbond van Verzekeraars, gedeponeerd onder nummer 136/1981, Arrondissementsrechtbank Den Haag;
 2. een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
 3. gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan;
 4. ziekte of arbeidsongeschiktheid van de geëngageerde;
 5. storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede water- en energieleveringen;
 6. belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

12.3 In geval van overmacht is Theater in maatpak gedurende 30 dagen na de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst bevoegd om haar verplichtingen alsnog na te komen. Gedurende deze periode is de Opdrachtgever slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 10 lid 2.

12.4 Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn hebben de Opdrachtgever en Theater in maatpak het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden. Theater in maatpak zal alsdan eventuele voorschotten terugbetalen onder aftrek

Artikel 14 – GESCHILLEN

14.1 Op alle door Theater in maatpak aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle trainingen, lessen, workshops, acts en voorstellingen blijven eigendom van Theater in maatpak

Artikel 15 – AANVULLENDE BEPALINGEN

15.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater in maatpak is het de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan:

 1. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van de Geëngageerde;
 2. journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van de Geëngageerde;
 3. de naam en/of beeltenis van de Geëngageerde te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

15.2 Bij iedere overtreding van de in het voorgaande lid vervatte verboden zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), alsmede een boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Theater in maatpak nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

15.3 De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Theater in maatpak niet bevoegd zijn rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

15.4 De Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de prestaties en de persoonlijkheid van de Geëngageerde.

15.5 Indien van toepassing is de Opdrachtgever gehouden op eigen kosten te beschikken over de vereiste licenties ter zake van auteurs- en naburige rechten. De Opdrachtgever vrijwaart Theater in maatpak voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

15.6 Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.